Algmene Voorwaarden
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website thuiswerknu.net. Bezoekers en gebruikers van thuiswerknu.net gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via Short Messaging Service ( “SMS service” ), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website, en andere uitingen betreffende de service tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. thuiswerknu.net zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

Persoonlijke informatie
Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw GSM nummer en/of e-mail adres gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 

Thuiswerknu Refund policy e-books

Thuiswerknu biedt volledige restitutie van uw betaling in het volgende geval:
* Dubbele betaling van hetzelfde e-book.

Omdat de e-books van thuiswerknu als download worden aangeboden, en dus niet fysiek geleverd en of teruggestuurd kunnen worden zal er geen restitutie van uw betaling plaatsvinden.

Als u problemen ondervindt bij het downloaden, en/of openen van uw e-book kunt u Contact met ons opnemen.
Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder helpen.

Heeft u vragen of klachten:
Neem dan contact met ons op via het contact formulier of stuur een e-mail naar: info@thuiswerknu.net
Omschrijf duidelijk uw vraag of klacht.
Wij streven ernaar vragen of geschillen binnen 24 uur in behandeling te nemen.

 

Abonnementen op sms diensten
Thuiswerknu is een abonnementsdienst. Thuiswerk Nu stelt geïnteresseerden in staat zich te abonneren op deze dienst.
Via de dienst van Thuiswerk Nu ontvangen geabonneerden informatie over mogelijk openstaande thuiswerkvacatures.

Aanmelding voor een abonnementsdienst moet altijd vanuit het 06-nummer gebeuren waarnaar de berichten gestuurd moeten worden en behoeft altijd de vermelding van een shortcode.
Er worden alleen te betalen berichten verstuurd aan consumenten die daarom pro-actief vanuit het desbetreffende 06-nummer verzocht hebben. Indien er sprake is van aanmelding voor een abonnement wordt er altijd een aanmeldbevestiging verstuurd aan de consument. Wanneer iemand zich afmeldt voor een bepaalde dienst, zal er altijd een bevestigingsbericht van de afmelding verzonden worden. In geval de consument na correcte afmelding toch nog berichten ontvangt zal thuiswerk nu dit trachten op te lossen, nadat zij hiervan op de hoogte is gesteld.

De Dienst
Het abonnement treedt in werking wanneer de abonnee het berichtje : DEAL ON heeft verzonden naar nr 4004.
De abonnee kan zich op elk gewenst moment af melden voor de sms dienst. Voor de SMS-dienst van thuiswerknu.net geldt de volgende afmeldcode: sms: DEAL OFF naar nr 4004 Het abonnement blijft bestaan totdat er correct afgemeld wordt. Het consumenten tarief bedraagt € 1,50 per bericht. Maximaal 2 smsjes per week met een actuele thuiswerkvacature zoals deze is aangemeld door een thuiswerkaanbieder.

Bij deelname word ervanuit gegaan dat de deelnemer ouder dan 18 jaar is en dus handelingsbekwaam inzake de rechtshandeling aangaande het ontvangen on of verzenden van premium sms diensten. persoonlijke gegevens zullen door thuiswerknu vertrouwelijk behandeld worden.

Aansprakelijkheid.
Het aanbieden van vacatures valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Thuiswerknu aanvaart geen aansprakelijkheid omtrent de inhoud van vacatures. Thuiswerknu neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de functies en het aanbod. Alle aangeboden vacatures zullen door thuiswerknu worden beoordeeld voor plaatsing op de website, of verzending via sms. Tijdens het screenen van de vacatures is het niet altijd mogelijk de juistheid omtrent inhoud, teksten, e-mail adressen, telefoonnummers en verdere bedrijfsgegevens m.b.t. de vacatures te bepalen, thuiswerknu zal hier uiteraard wel haar uiterste best voor doen. Mocht u onjuistheden aantreffen verzoeken wij u dit per e-mail kenbaar te maken, of via:
tn

Algemene aansprakelijkheid
De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe schade, gemaakte kosten, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service.


abonnementsdienst 2x/wk 150c/bericht /Voorwaarden / Contact